Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması

Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan

ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden

fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet

Belgesi’nin düenlenmesine ilişin usul ve esaslarıbelirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge;

(a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları,

paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank-konteyner/taşınabilir

tank işletmecilerini kapsar.

(b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki

belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile

24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayılanarak yüülüğ giren Tehlikeli

Maddelerin Karayoluyla TaşımasıHakkıda Yöetmeliğ dayanıarak hazılanmışı.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçn;

a) ADR: Tehlikeli Malları Karayolu ile UluslararasıTaşıacıığıa İişin Avrupa

Anlaşasıı

b) Alıı Taşıa evrakı sevk irsaliyesi, taşıa irsaliyesi veya taşıa senedinde

belirtilen, eşanı teslim edileceğ işetmeyi,

c) Boşltan: Paketli veya döme olarak taşıan tehlikeli maddeleri taşı, tank veya

konteynerlerden boşltan işetmeleri,

ç Böge Müülüğü Ulaşıma Denizcilik ve Haberleşe BakanlığıBöge

Müülülerini,

d) Dolduran: Tehlikeli maddeleri tanklara, tankerlere, mobil tanklara ya da tank

konteynerlere, tülügaz tankerlerine, çk bömeli gaz konteynerlerine, bir araca veya bir

konteynere döme olarak dolum yapan işetmeleri,

e) Göderen: Eşayıtaşıacıa teslim eden, alıııbelirleyen ve taşıa senedini

imzalayan kişyi,

f) İare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşıacıı Düenleme Genel Müülüğüü

g) İşetme: Kamu kurum ve kuruluşarıda dâil olmak üere, kâ amacıbulunup

bulunmadığıa bakımaksıı Yöetmelik kapsamıdaki faaliyetlerde bulunan gerçk veya

tüel kişleri,

ğ Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büü paketler ve orta boy hacimli konteynerler de

dahil olmak üere, değşk cinsteki kaplara yerleşiren ve gerektiğnde paketleri taşımak

üere hazı hale getiren, tehlikeli maddeleri paketleten ya da bu maddelerin paketlerini veya

etiketlerini değşiren işetmeleri,

h) Tank-konteyner/taşıabilir-tank işetmecisi: Tank konteyner, taşıabilir tank veya

tankerlerin, adıa kayılıolduğ ya da bunlarıbir söleşeye dayalıolarak işeten

işetmecileri,

ı Taşıacı Karayolu Taşıa Yöetmeliğne göe C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2

yetki belgesi sahiplerini,

i) Tehlikeli madde: ADR Böü 3.2’deki Tablo A’da yer alan tehlikeli maddeleri,

j) Yüleyen: Paketli veya döme tehlikeli maddelerin içrisinde bulunduğ ambalaj,

konteyner veya portatif tanklarıbir aracı içne veya üerine veya bir konteynerin içne

yüleyen işetmeleri,

k) Yöetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayııResmi Gazete’de yayılanarak

yüülüğ giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaşımasıHakkıda Yöetmeliğ,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu ve Düzenlenme Şartları

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu

MADDE 5-(1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı

içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen,

gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden

biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak

zorundadırlar.

(2) Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler,

herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak

zorundadırlar.

Başvuru için gerekli belgeler

MADDE 6-(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet

değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne

başvurmaları gerekir.

a) Başvuru dilekçesi (EK -1),

b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini,

kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri

gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,

c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı

olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda

kayıt/faaliyet belgesi,

ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı

veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,

d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli

sicil belgeleri,

(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin

bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

almaları gerekir.

Tehlikeli madde faaliyet belgesinin düzenlenmesi

MADDE 7- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler, 6 ncı

maddede belirtilen belgelerle işletmenin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne başvururlar.

(2) Yapılan başvurular Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek durumları uygun

bulunanlara, faaliyet alanlarının da belirtildiği EK-2’de yer alan 5 yı süeli Tehlikeli Madde

Faaliyet Belgesi düenlenir.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi ücreti

MADDE 8- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin üreti beşü Tük Lirası’dı.

Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değşkliğ nedeniyle yeniden

düenlenmesinde bu üretin %5’i alıı.

(2) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi üreti, her takvim yııbaşıda geçrli olmak üere

o yı içn Vergi Usul Kanunu uyarıca tespit ve ilan edilen yeniden değrleme oranıda

artııı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Belge sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 9- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahipleri;

a) Yönetmeliğin 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci

maddelerinde belirtilen hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik

gerekli önlemleri almakla,

b) Bu Yönergenin 6 ncı maddesindeki başvuru evrakında bir değişiklik olması

durumunda ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

c) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde belirtilen konularda faaliyette bulunmakla,

d) Hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermekle,

yükümlüdürler.

Belge sahiplerinin uyarılması, faaliyetlerinin durdurulması ve belgelerinin iptali

MADDE 10- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahip bir işletmenin 6 ncı

maddedeki şartlardan birisini kaybettiğinin tespiti halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından yazılı

olarak uyarılır ve eksikliklerini tamamlamak üzere 3 ay süre verilir. Uyarıya rağmen

eksikliklerini tamamlamayan işletmelerin faaliyeti durdurulur.

(2) Faaliyeti durdurulan işletme, kaybedilen şartı en geç 3 ay içerisinde sağlamazsa

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilir.

(3) Yapılacak, inceleme ve denetimler sonucunda işletmelerin, belgelendirmeye esas

başvuru evrakında yanıltıcı bilgi ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde Tehlikeli

Madde Faaliyet Belgeleri iptal edilir.

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) Bu Yönerge kapsamında Bölge Müdürlüklerince yapılacak tüm iş ve

işlemler (belge düzenleme, uyarma, belgelerin iptali vb.) Bakanlıkça oluşturulan Tehlikeli

Madde Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır.

(2) Bölge Müdürlükleri 6 ncı madde kapsamında ibraz edilen bilgi ve belgeleri

muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13– (1) Bu Yönergeyi Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme

Genel Müdürü yürütür.

EK-1

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İşletmemiz, tehlikeli madde faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bakanlığınız

tarafından yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği alınması zorunlu olan

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin, söz konusu Yönetmeliğe bağlı olarak

Bakanlıkça yayımlanmış olan “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Düenlenmesine İişin Usul ve Esaslar Hakkıda Yöerge” çrçvesinde

aşğıa işretli faaliyet konusu/konularıa uygun olarak düenlenerek tarafıa

verilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğni arz ederim.

Temsile yetkili kişnin

Adısoyadıİza/Kaş

Adres: ………………

İetişm(tel./faks/e-posta):

EK : (Yönergenin 6 ncı maddesinde istenen belgeler.)

Faaliyet Konuları (işletmenin her bir faaliyeti işaretlenecektir):

DOLDURAN PAKETLEYEN YÜKLEYEN GÖNDEREN ALICI

BOŞALTAN TANK-KONTEYNER/TAŞINABİLİR TANK İŞLETMECİSİ

21 Kasım 2015 Cumartesi  İncelenme : 454