TMGD Test 1

Bu Test 20 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 75 dakikadır başarılar.


1.

Organik peroksitlerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur

I.Normal veya yükseltilmiş sıcaklıklarda, ekzotermik bozulmaya yatkındır.
II. Taşıma sırasında güvenliği sağlamak için, birçok durumda organik peroksitlerin organik sıvılarla veya katılarla, inorganik katılarla veya su ile duyarlılığı azaltılır. Bir madde yüzdesinin şart koşulduğu durumlarda, bu, en yakın tamsayıya yuvarlanmış kütle yüzdesini verir.
III.G tipi, organik peroksitlerin Sınıf 5.2 hükümleri (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.3 (a)) uyarınca taşınması kabul edilmez.
IV.KHDS ≤ 50 °C ile B tipi ve C organik peroksitler; taşıma sırasında sıcaklık kontrolüne tabi tutulur.


III ve IV
II ve III
I, II ve IV
I, II, III ve IV
Bilmiyorum

2.

DİLAURAOL PEROKSİT konsantrasyon oranı ≤ 100 olan madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.Bu maddenin ambalajlama yönetimi OP7, ambalajlama talimatı ise P520 dir.

II.Bu madde 1 kg.’lık iç ambalajlarda sınırlı miktar muafiyetinden faydalanılarak taşınabilir.

III.Bu madde için sıcaklık kontrolü gerekir.

IV.Bu madde kombine ambalajlarda azami 50 kg ağırlığında taşınabilir.

 


Sadece I
II ve III
I ve IV
II, III ve IV
Bilmiyorum

3.

UN 3480’e atanmış, taşımaya verilen lityum piller ve bataryalar aşağıda belirtilen hangi koşulları karşıladığında ADR’nin diğer hükümlerine tabi olmaz?

I.Bataryaların teçhizata kurulu veya teçhizatla birlikte ambalajlandığı durumlar haricinde, ambalajlar toplam 30 kg brüt kütleyi aşmamalıdır.

II.Bataryaların teçhizata monte olduğu haller haricinde, her bir ambalaj, düzenlemesi ne olursa olsun içindeki pillerin veya bataryaların hasar görmeyeceğini ve bataryaların (veya pillerin) birbirine temas etmesine neden olacak şekilde içindekilerin kaymayacağını kanıtlamak için 1,2 metreden düşme testine dayanabilecek nitelikte olmalıdır.

III.Lityum metal veya lityum alaşımlı piller için lityum içeriği en fazla 1 gr ve lityum iyon piller için Watt-saat oranı en fazla 20 Wh’dir;

IV.Piller ve bataryalar, teçhizata entegre oldukları durumlar haricinde, pili veya bataryayı tamamen saran iç ambalajlara yerleştirilecektir. Piller ve bataryalar, kısa devreleri önleyecek şekilde korunacaktır.


I, II,III
I,III,IV
III,IV
I,II,III,IV
Bilmiyorum

4.

UN 3481 maddesinin ambalajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

I.Piller veya aküler, pillerin veya akülerin ambalaj içindeki hareketlerinden veya yerleştirilmelerinden doğabilecek hasarlara karşı korunacak şekilde ambalajların içinde paketlenmelidirler.

II.Ambalajlar, Ambalajlama grubu III için öngörülen performans seviyesini sağlamalıdır.

III.Piller veya aküler kısa devreye karşı korunmalıdır.

IV.Ambalaj içindeki boş alan dolgu malzemesiyle doldurulmalıdır.

 


I, III
I,II,III
III,IV
I,III,IV
Bilmiyorum

5.

UN 3330 maddesi için aşağıda verilen işaretleme hükümlerinden hangisi doğrudur?

I.Her bir ambalaj, göndericinin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir.

II.Her bir ambalaj için "UN" harflerinin ardından gelen BM numarasının ambalaj üzerine işaretlenmesi yeterlidir.

III.Brüt kütlesi 50 kg'den fazla olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmiş olması gerekir.

IV.Yetkili kurum tarafından onaylanan bir tasarıma uygun her bir ambalajın dış kısmında okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretler yer almalıdır.

 


II,III
I,III,IV
III,IV
II,III,IV
Bilmiyorum

6.

UN 2814’e atanmış bulaşıcı madde içeren hayvan malzemeleri yığın konteynerler içerisinde taşınmak istendiğinde aşağıdaki koşullardan hangisini sağlamalıdır?

I.Kapalı veya örtülü yığın konteynerler, dezenfekte edilmeden yeniden kullanıma alınabilir.

II.Kapalı ve örtülü yığın konteynerler ile açıklıkları, sızdırmaz olarak tasarlanmış olacak veya uygun bir astarın yerleştirilmesi yoluyla sızdırmazlığı sağlanacaktır.

III.Maddelerin örtüyle temas etmesini önlemek amacıyla, azami kapasitelerine kadar doldurulmamaları kaydıyla BK1 tipi örtülü yığın konteynerler kullanılabilir.

IV.BK2 tipi yığın konteynerler bu taşımada kullanılamaz.

 


II, III,IV
I,II,III
II,III
I,III,IV
Bilmiyorum

7.

3000 litre UN 1052 maddesi ADR tankında taşındığında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ?

I.Bu maddeyi taşıyan araç denetime tabi değildir.

II.Tankın kapamalarının kilitlenebilir kapaklara ihtiyacı yoktur.

III.Tankın üzerindeki levhada, HİDROJEN FLORÜR, ANHİDRİT adı ve tankın litre olarak azami izin verilen yükü belirtecektir.

IV.Tank, litre başına en fazla 0,84 kg doldurulacaktır.

 


II,III
I,III
I,II,III,IV
III,IV
Bilmiyorum

8.

Aşağıdaki araçlardan hangisinde benzin içeren yakıt tankları, doldurma deliğinde deliğin hermetik olarak kapatılmasını sağlayan etkin bir alev tuzağı ya da bir kapakla donatılmak zorunda değildir?


EXII
EXIII
AT
OX
Bilmiyorum

9.

Ağız yoluyla zehirliliği 3ml/lt olan organometalik bileşik sıvı maddesinin portatif bir tank ile taşınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I.6.7.2.1’de tanımlanan test basıncı uyarınca 4 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde, asgari 4 bar test basıncına sahip portatif bir tank kullanılabilir.

II.Bu madde T21 ile taşınabilir.

III.Bu maddeyi taşıyan portatif tanklarda alttan kapaklara izin verilir.

IV.Bu tankın basınç giderme cihazına sahip olmasına gerek yoktur.

 


I,III
II,IV
II,III,IV
II,III
Bilmiyorum

10.

UN 2608 maddesinden 540 litre, UN 2871 maddesinden 150 kg ve UN 2931 maddesinden 300 gramlık iç ambalajlar içeren 20 kg’lık bir dış ambalajdan oluşan bir madde aynı araç içerisinde taşınmak isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I.Bu aracın önüne ve arkasına boş turuncu levha takılmalıdır.

II.Bu aracın üç tarafına Sınıf 3 ve 6.1 tehlike levhaları takılmalıdır.

III.Bu taşıma için güvenlik planına ihtiyaç vardır.

IV.Bu araç E tünelinden geçer.

 


Sadece I
Sadece III
I,II,III
II,IV
Bilmiyorum

11.

1500 kg. UN 3103 maddesi ambalajlar halinde taşındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.Bu maddeyi taşıyan bir araç, hizmet ihtiyaçları için yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde mümkün olduğunca durmamalıdır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili mercilerin izniyle mümkündür.

II.Bu maddeyi taşıyan araca denetim gerekir.

III.Ambalajlar, kapalı veya örtülü araçların üzerine ya da kapalı veya örtülü konteynerlerin içine yüklenecektir.

IV.Bu araç D ve E tünellerinden geçemez.

 


I,II
III,IV
II,III
II,IV
Bilmiyorum

12.

UN 3157 maddesi taşındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.Bu madde çok elemanlı gaz konteynerleriyle taşınabilir.

II.Bu madde silindirler ile taşındığında, silindirler araca veya konteynere yatay olarak yatırılacak veya dik olarak yerleştirileceklerdir; bununla birlikte, ön çapraz duvara yerleştirilenler söz konusu eksene dik olacaklardır.

III.Bu madde tercihen havalandırmalı araçlar ile taşınmalıdır.

IV.Bu madde tank ile taşındığında FL tipi araç kullanılabilir.

 


Sadece II
II,III,IV
II,III,IV
I,II,III,IV
Bilmiyorum

13.

Aşağıdaki kapasite eşleşmelerinden hangileri doğrudur?

I.Radyoaktif malzeme içeren OHK'lar en fazla 1,5 m³ olabilir.

II.Bir yığın konteynerin kapasitesi en az 1m³ olmalıdır.

III.UN 1308 P.G. II olan bir ürün maksimum 120 kg'lik dış ambalajı çelik bidon olan kombine ambalajlarla taşınabilmektedir. IV. UN 3153 Perfloro (metil vinil eter) kapsüller içerisine yerleştirildiğinde gaz kütlesi kapsül başına 150 gramı aşmamalıdır.

IV.UN 0238 ve UN 0312 aynı ambalaj içinde toplam 50 kg patlayıcı maddeye kadar taşınabilir.

 


I, IV
IV
II, III, IV
II, IV
Bilmiyorum

14.

tert-Butil hidroperoksit, suyla birlikte en fazla %72 maddesi OHK ile taşındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.Bu madde için kontrol sıcaklığı 30C dir.

II.Bu madde 31A OHK türü ile azami 1250 litre taşınabilir.

III.Bu maddenin taşınmasında acil durum sıcaklığına ihtiyaç yoktur.

IV.IBC'ler taşıma esnasında havalandırmayı sağlayan bir cihazla donatılacaktır. Taşıma esnasında azami doldurma koşulları altında basınç tahliye cihazının girişi IBC'nin buhar boşluğu içine yerleştirilmelidir.

 


III,IV
I,II,III
I,III,IV
II,III,IV
Bilmiyorum

15.

Radyoaktif maddeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

I.Taşıma işlemleri sırasında meydana gelen iş kazalarında belirlenmş etkin dozajın 1 yıl içinde 6 msv'yi aşması halinde bireysel kontrol gereklidir.

II.Radyoaktif madde taşımacılığında güvenlik planlarının yapılmasına gerek yoktur.

III.Radyoaktif maddelerde ilave risk yoktur

IV.Herhangi bir ambalajlanmamış alet veya nesnenin dış yüzeyindeki herhangi bir noktadan itibaren 10 cm mesafedeki radyasyon seviyesi, 0.1 msv/sa'dan fazla olmayan bir cihazın veya imal edilmiş başka bir nesnenin bir bileşenini veya ekini oluşturan radyoaktif malzeme BM No. 2911'e atanır.

 


I, IV
II, III, IV
II, III
I, II, III
Bilmiyorum

16.

UN 3373 Biyolojik Madde Kategori B'ye atanmış bir madde için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I.Bu UN numarasına atanmış olan paketlenmiş bulaşıcı maddeler ve bu ambalajlama

talimatına göre işaretlenmiş olan ambalajlar ADR’nin başka bir zorunluluğuna tabi değildir.

II.Bu maddenin taşınma için, aşağıda gösterilen işaret, dış ambalajın dış yüzeyinde, zıt renkteki bir zeminde yer alacak ve kolayca görünür ve okunaklı olacaktır.

 

III.Bu maddeyi taşıyacak olan ambalaj, ana kap ve ikincil ambalajdan oluşan en az iki bileşenden meydana gelecektir. Dış ambalaja gerek yoktur.

IV.Bu madde yığın konteynerler içerisinde taşınamaz.

 


I ve II
Sadece III
III ve IV
I, III ve IV
Bilmiyorum

17.

Aşağıdaki taşımalardan hangisini veya hangilerini yapan sürücünün ''genel bilinçlendirme eğitimi'' almasına gerek yoktur?

I.UN 2004 MAGNEZYUM DİAMİD ürününden bir taşıma biriminde 200 kg taşıyan sürücü

II.0,75 UN 3506 ÜRETİLMİŞ NESNELERİN İÇERDİĞİ civa içeren alet ve parçalardan 1500 kg bir taşıma biriminde taşıyan sürücü

III.UN 1585 BAKIR ASETOARSENİT ürününden 450 gr iç ambalajlarda bir taşıma biriminde 500 kg taşıyan bir sürücü

IV.Bir sabit tank içinde UN 1202 taşıyan sürücü

 


I, II, III
I, III, IV
Sadece II
Hepsi
Bilmiyorum

18.

UN 3119 ürününün taşımasını gerçekleştirecek olan bir Güvenlik Danışmanı aşağıdakilerden hangilerini uygulayabilir?

I.Tank taşımasında OX araç tipi bir araç seçebilir.

II.Bu ürünün portatif tank ile taşınması sırasında kontrol sıcaklığının 40°C'yi geçmemesine dikkat etmelidir.

III.Sıcaklık her dört ila altı saat arasında kontrol edilecek ve kaydedilecektir.

IV.Taşıma ünitesi başına 10000 kg ile sınırlıdır.

 


I, III, IV
I, II, III
I, III
III, IV
Bilmiyorum

19.

UN 2710 Dipropil Keton ürününü 2 m³ kapasitede tank konteyner içinde taşınacaktır. Bu ürünü taşıyacak araç için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I.Bu ürünü FL tipi bir araçla taşımak zorundadır.

II.Bu ürünü taşıyan araçta hız sınırlandırma cihazı bulunmalı

III.Bu ürünü taşıyan araç için araç onay sertifikasına gerek yoktur.

IV.Bu ürünü taşıyan araç 9.2.2.4'te belirtilen zorunlulukları karşılayacaktır.

 


I, II, IV
Sadece I
Sadece III
Hepsi
Bilmiyorum

20.

Aşağıdaki hangi maddelerin çevrede hızlı bozunabilir olduğu düşünülür?

I.28 günlük biyolojik bozunabilirlik çalışmalarında bozunma seviyesi çözünmüş karbon üzerinde testlerde %60 olan

II.Yalnızca biyokimyasal oksijen ihtiyacı ve kimyasal oksijen ihtiyacı verilerinin bulunduğu durumlarda BOD5 / COD oranı 0,2 olduğunda

III.BOD5 / COD oranı 0.7 olduğunda

IV.28 günlük biyolojik bozunabilirlik çalışmalarında karbondioksit üretimi azami %50 olduğunda

V.Oksijen tükenmesinin azami %60 olduğunda

 


I, II
III, IV
Sadece V
III, V
Bilmiyorum